Regulamin Plebiscytu Lider Dostępnych Wydarzeń

Preambuła

Plebiscyt ma na celu wyłonienie „Liderów Dostępnych Wydarzeń”, czyli organizatorów dostępnych wydarzeń z Warszawy i w Warszawie, którzy projektują wydarzenia tak, by jak najwięcej osób ze szczególnymi potrzebami mogło wziąć w nich udział na równych prawach.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady udziału w plebiscycie pn. „Lider Dostępnych Wydarzeń”, (dalej jako „Plebiscyt”).
 2. Organizatorem Plebiscytu jest Fundacja Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionów Chłopskich 76/70 (01-045 Warszawa), (dalej jako „Organizator”).
 3. Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Informacje na temat Plebiscytu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu www.wydarzeniadostepne.pl i w mediach społecznościowych Organizatora Plebiscytu.
 4. Wzięcie udziału w Plebiscycie (jako osoba nominująca lub osoba, która wyraziła zgodę na kandydowanie, lub osoba głosująca – dalej łącznie jako „Uczestnicy”) jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 5. Uczestnik może zgłosić do Plebiscytu kandydaturę swoją albo innego kandydata. Zgłaszana instytucja/firma będzie w dalszej części Regulaminu nazywana również „Kandydatem”.
 6. Uczestnikami (zgłaszającymi lub głosującymi) Plebiscytu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Kandydatem może być Urząd m.st. Warszawy, jednostka miejska, firma, organizacja pozarządowa albo inne warszawskie podmioty publiczne niebędące jednostką miejską Urzędu m.st. Warszawy, mające siedzibę w Warszawie i działające na terenie granic administracyjnych m.st. Warszawy.
 7. Spośród dokonanych zgłoszeń Kandydatów Kapituła Plebiscytu (zwana dalej „Kapitułą”), przyzna 6 nagród – tytułów „Lider Dostępnych Wydarzeń” w 3 kategoriach: „Najlepsze dostępne wydarzenie” (dwie nagrody), „Najlepsza dostępna oferta na przestrzeni dwóch lat” (dwie nagrody), „Najlepsze dostępne wydarzenie edukacyjne” (jedna nagroda) oraz nagroda Grand Prix. Ponadto wybór jednego laureata, w kategorii Nagroda Publiczności, zostanie dokonany oddzielnie w drodze głosowania, o którym mowa w § 6 Regulaminu.
 8. Udział w Plebiscycie jest dobrowolny i wolny od opłat. Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów związanych z uczestnictwem w Plebiscycie.

§ 2. Harmonogram plebiscytu

Plebiscyt organizowany będzie od dnia 22 sierpnia 2022 r. następującymi etapami:

 1. 22 sierpnia – 4 września – zgłoszenia do Plebiscytu
 2. 5 września – 6 września  – ocena zgłoszeń przez organizatora Plebiscytu
 3. 7 września – 9 września – obrady Kapituły Plebiscytu
 4. 10 września – 12 września – ogłoszenie Kandydatów do tytułu „Lidera dostępnych wydarzeń” w kategorii Nagroda Publiczności
 5. 12 września – 25 września – głosowanie przez Uczestników (Publiczność)
 6. 29 września – ogłoszenie wyników głosowania oraz wyboru Liderów Dostępnych Wydarzeń w poszczególnych kategoriach i uroczysta gala.

§ 3. Zgłoszenia do Plebiscytu

 1. Zgłoszenie Kandydata do tytułu „Lider Dostępnych Wydarzeń” polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który zawiera m.in.:
  1. nazwę instytucji/firmy i jej dane kontaktowe, nazwę wydarzenia, jego rodzaj i typ;
  2. uzasadnienie udziału Kandydata w Plebiscycie;
  3. imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby nominującej wskazane w formularzu;
  4. zgodę osoby nominującej na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 2. Zgłoszenia Kandydata do Plebiscytu można dokonać w formie:
  1. elektronicznej poprzez 
  2. papierowej poprzez:
   • wypełnienie i wydrukowanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.wydarzeniadostepne.pl lub w siedzibie Organizatora tj. Fundacji Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie (01-308) ul.Batalionów Chłopskich 76/70;
   • dostarczenie formularza zgłoszeniowego listownie lub osobiście na adres Organizatora wskazany w lit. a) powyżej z dopiskiem na kopercie: „Lider Dostępnych Wydarzeń”.
 3. W przypadku zgłoszeń w formie papierowej, zgłoszenie uważa się za dokonane, jeżeli w terminie określonym w § 2 pkt 1 zostanie doręczone pod adres wskazany w ust. 2 pkt 2 lit. a powyżej.
 4. Jedno zgłoszenie (jeden formularz zgłoszeniowy) może zawierać jedną kandydaturę.
 5. Osoba nominująca potwierdza prawdziwość i zgodność ze stanem rzeczywistym danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym poprzez czynność wysłania formularza zgłoszeniowego.

§ 4. Ocena zgłoszeń

 1. Do oceny zgłoszeń zostanie powołana Kapituła, w skład której wchodzić będą zaproszone przez Organizatora osoby oraz przedstawiciele Organizatora.
 2. Członkowie Kapituły zajmują się wyborem Kandydatów do tytułu „Lidera dostępnych wydarzeń”, wyborem laureatów nagród w poszczególnych kategoriach, prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, interpretacją postanowień Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z przebiegiem Plebiscytu.
 3. Na etapie wstępnej oceny Organizator:
  1. sprawdzi kompletność, poprawność, danych przedstawionych w formularzach zgłoszeniowych;
  2. uzyska zgodę Kandydatów na udział w Plebiscycie;
  3. uzyska zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kandydatów;
  4. dokona weryfikacji danych podanych w zgłoszeniach w oparciu o ogólnodostępne informacje pochodzące: z Internetu, opinii publicznej, opinii środowiska, z którego wywodzi się Kandydat;
  5. dokona wyboru Kandydatów do kolejnego etapu (głosowania), jeśli w ocenie Organizatora Kandydaci będą spełniać minimum jedno z kryteriów wskazanych w § 5 ust. 2.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszenia z udziału w Plebiscycie, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. naruszenia postanowień Regulaminu;
  2. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu zgłoszeniowym;
  3. braku zgody kandydata na udział w Plebiscycie, w tym na przetwarzanie danych osobowych.

§ 5. Nominacje

 1. W celu wyłonienia laureatów Plebiscytu zostanie powołana przez Organizatora Kapituła Plebiscytu, zwana dalej „Kapitułą”, złożona z minimum 5 (pięciu) członków, spośród przedstawicieli m.in.: Organizatora, Wydziału Dostępności m.st. Warszawy, ekspertów m.in. z dziedziny dostępności, organizacji o zasięgu ogólnopolskim działających na rzecz dostępności i osób ze szczególnymi potrzebami oraz spośród osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Kapituła oceniać będzie Kandydatów m.in. według następujących kryteriów:
 1. działalność na rzecz dostępnych wydarzeń w Warszawie
 2. realizacja działań na rzecz promowania dostępności
 3. konsekwentne, systematycznie wydarzenia i programy dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami
 4. działalność z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 1. Spośród kandydatur, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, o której mowa w § 4 ust. 3 Kapituła wybierze laureatów nagród w kategoriach opisanych w   § 7 ust. 2. Spośród wszystkich Kandydatów, którzy zostaną poprawnie zgłoszeni Kapituła wybierze dodatkowo 10 (dziesięciu), na których Uczestnicy będą mogli oddać swój głos. Kandydat, który zbierze największą liczbę głosów, otrzyma tytuł „Lidera dostępnych wydarzeń” w kategorii Nagroda Publiczności.
 2. Lista nominowanych podana będzie do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie internetowej Plebiscytu i w mediach społecznościowych Organizatora.
 3. Kapituła podejmować będzie decyzje na posiedzeniu online, zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej 5 (pięciu) członków Kapituły. W razie równego podziału głosów, decyduje głos przewodniczącego Kapituły.
 4. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Członków Kapituły obowiązywać będzie zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń.

§ 6. Głosowanie

 1. Celem głosowania jest wyłonienie jednego z laureatów przez Uczestników tytułu i przyznania mu tytułu „Lidera dostępnych wydarzeń” w tej kategorii.
 2. Głosowanie prowadzone będzie w terminie od dnia 12 września 2022 r. do 25 września 2022 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem:
  1. strony internetowej www.wydarzeniadostepne.pl
  2. karty do głosowania, dostępnej na stronie www.wydarzeniadostepne.pl
  3. lub w siedzibie Organizatora, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a Regulaminu. Wypełnioną kartę do głosowania należy doręczyć pod wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2022 r. do godziny 15:00.
 3. Laureatem głosowania Uczestników zostanie Kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów.
 4. Laureatem w głosowaniu Uczestników może zostać Kandydat, który został wybrany przez Kapitułę w jednej z kategorii opisanych w § 7 ust. 2.
 5. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia nagród.

§ 7. Nagroda

 1. Organizator przyzna łącznie 6 nagród dla laureatów wyłonionych przez Kapitułę Plebiscytu oraz dla laureata wyłonionego w drodze głosowania Uczestników.
 2. Nagrodą w Plebiscycie jest statuetka oraz przyznanie tytułu „Lidera Dostępnych Wydarzeń” w następujących kategoriach:
 3. Najlepsze dostępne wydarzenie
 • dla Urzędu i Jednostki Samorządu Terytorialnego z Warszawy
 • dla innych podmiotów (NGO, firm,  instytucji nie będących jednostkami m.st. Warszawy)

II. Najlepsza dostępna oferta na przestrzeni dwóch lat

 • dla Urzędu i Jednostki Samorządu Terytorialnego z Warszawy
 • dla innych podmiotów (NGO, firm, instytucji nie będących jednostkami m.st. Warszawy)

III. Najlepsze dostępne wydarzenie edukacyjne

IV. Grand Prix
V. Nagroda Publiczności (Uczestników).

 • W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa laureatów tytułu „Lider Dostępnych Wydarzeń” w gali wręczenia nagród, laureat będzie mógł wskazać osobę, która w jej imieniu odbierze nagrodę.
 • Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim lub wypłacenie równowartości nagrody.

§ 8.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Kultury bez Barier.
 2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dla celów organizacji, promocji i przeprowadzenia Plebiscytu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić udział w Plebiscycie.
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została umieszczona na stronie Plebiscytu pod adresem: www.wydarzeniadostepne.pl
 5. Organizator uzyska nieodwołalną zgodę w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w związku z udziałem w Plebiscycie wyłącznie od Kandydatów, którzy znajdą się na liście nominowanych do tytułu „Lider Dostępnych Wydarzeń”.

§ 9. Reklamacje

1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail: plebiscyt@kulturabezbarier.org lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Lider Dostępnych Wydarzeń – reklamacja”.

2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Plebiscytu lub pewnych jego etapów oraz zmiany terminów, o których mowa w Regulaminie, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS – CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie, odwołanie części etapów lub całości Plebiscytu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora, w szczególności zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS – CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne (w tym m.in. za dostęp do sieci Internet), mające wpływ na możliwość uczestnictwa w Plebiscycie.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu, które nie naruszają praw nabytych uczestnika Plebiscytu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronach internetowych Organizatora.
 5. Osoba zgłoszona ma prawo zrezygnować z udziału w Plebiscycie. Rezygnacja powinna być zgłoszona Organizatorowi drogą elektroniczną na adres: plebiscyt@kulturabezbarier.org
 6. Spory oraz sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja.
 7. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: plebiscyt@kulturabezbarier.org